Algemene voorwaarden
16762
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16762,bridge-core-3.1.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-30.5.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Algemene voorwaarden

Individuele coaching

Onderstaand de algemene voorwaarden voor alle individuele coaching. Behoefte aan een toelichting?
Neem contact op: +31(0)6 53 41 01 14.

Artikel 1.   Totstandkoming van de opdracht
Artikel 2.   Annulering of wijziging van de individuele coaching
Artikel 3.   Prijzen
Artikel 4.   Betaling
Artikel 5.   Opschorting en ontbinding
Artikel 6.   Geheimhoudingsplicht

Artikel 1. Totstandkoming van de individuele coaching
Alle individuele voorstellen komen tot stand na een uitgebreide intake en in overleg met de opdrachtgever. Het intakegesprek is kosteloos. Het voorstel van Up for Growth Coaching is vrijblijvend. De overeenkomst tussen Up for Growth Coaching en de opdrachtgever komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door Up for Growth Coaching van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever.

Artikel 2. Annulering of wijziging van de individuele coaching
Annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kan kosteloos geschieden tot 24 uur voorafgaande aan de sessie. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voorafgaande aan de sessie wordt het coachgesprek alsnog in rekening gebracht.

Artikel 3. Prijzen
Alle aanbiedingen van Up for Growth Coaching zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Betaling
Up for Growth Coaching brengt de verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 30 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Up for Growth Coaching. Als de betalingstermijn verstreken is, zal er een waarschuwing volgen. De klant krijgt dan vijf extra werkdagen om het openstaande bedrag alsnog te betalen. Indien het bedrag na vijf werkdagen niet voldaan is, zal er een incassobureau ingeschakeld worden.

Artikel 5. Opschorting en ontbinding
Up for Growth Coaching heeft het recht de uitvoering van de individuele coaching op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 4.

Artikel 6. Geheimhoudingsplicht
Up for Growth Coaching is verplicht tot geheimhouding. Persoonlijke gegevens en besproken zaken zullen niet gedeeld worden met derden. Er zullen geen foto’s, namen en casussen gedeeld worden op Social Media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Incompany diensten

Onderstaand de algemene voorwaarden voor alle incompany diensten zoals individuele coaching en groepscoaching. Behoefte aan een toelichting? Neem contact op: +31 (0)6 53 41 01 14.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Artikel 2. Totstandkoming van de opdracht
Artikel 3. Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever
Artikel 4. Annulering of wijziging van coaching door de opdrachtgever
Artikel 5. Vervanging
Artikel 6. Prijzen
Artikel 7. Betaling
Artikel 8. Opschorting en ontbinding
Artikel 9. Auteursrecht
Artikel 10. Aansprakelijkheid
Artikel 11. Overmacht
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 13. Geheimhoudingsplicht
Artikel 14. Klachtenprocedure

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Up for Growth Coaching, alsmede op alle overeenkomsten tussen Up for Growth Coaching en opdrachtgevers betreffende het verzorgen van bedrijfsinterne projecten en/of deelname aan deze projecten, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘opdracht’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Up for Growth Coaching.
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Up for Growth Coaching schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Totstandkoming van de opdracht
Alle aanbiedingen en offertes van Up for Growth Coaching zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen Up for Growth Coaching en de opdrachtgever komt tot stand door (1)  ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door Up for Growth Coaching van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever.

Artikel 3. Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever
De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven.

  • Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
  • Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
  • Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
  • Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.
  • De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

Artikel 4. Annulering of wijziging van coaching door de opdrachtgever
In afwijking van artikel 3 kan annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 24 uur voorafgaande aan de sessie. Annulering of wijziging geschiedt te allen tijde in direct telefonisch overleg. Bij annulering of wijziging binnen 24 uur voorafgaande aan de sessie wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht.

Artikel 5. Vervanging
De opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan het project laten deelnemen, indien aan Up for Growth Coaching wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van het project.

Artikel 6. Prijzen
Alle aanbiedingen van Up for Growth Coaching zijn steeds vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Betaling
Up for Growth Coaching brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 30 dagen, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Up for Growth Coaching. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Up for Growth Coaching gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Up for Growth Coaching gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij het niet tijdige nakoming verplicht aan Up for Growth Coaching alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 110,-.

 Artikel 8. Opschorting en ontbinding
Up for Growth Coaching heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een project te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9. Auteursrecht
Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Up for Growth Coaching berust uitsluitend bij Up for Growth Coaching tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Up for Growth Coaching spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen in en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
10.2 Buiten de in lid 1 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
10.3 Up for Growth Coaching zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
– enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
– onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de
opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
10.4 Up for Growth Coaching is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
10.5 Up for Growth Coaching zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Up for Growth Coaching onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door Up for Growth Coaching blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, pandemie uitbraak (voorbeelden: Corona, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van Up for Growth Coaching of diens leveranciers.
11.2 Up for Growth Coaching is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, Up for Growth Coaching niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de opdrachtgever verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van Up for Growth Coaching te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van Up for Growth Coaching ingevolge deze overeenkomst zullen bij de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht.
11.3 Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Artikel 13. Geheimhoudingsplicht
Up for Growth Coaching is verplicht tot geheimhouding. Persoonlijke gegevens en besproken zaken zullen niet gedeeld worden met derden. Er zullen geen foto’s, namen en casussen gedeeld worden op Social Media zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

Artikel 14. Klachtenprocedure
Up for Growth Coaching doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar coaching te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich per e-mail richten tot ingrid.daamen@upforgrowth.nl. t.a.v. Ingrid Daamen, Graaf Lodewijklaan 6, 1412 AX Naarden.